ปฎิทินการเก็บเกี่ยว

ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไม้อาจแตกต่างกันออกไปตามแต่ละฟาร์ม กรุณาเช็ครายละเอียดจากเพจหลักของฟาร์มแต่ละแห่งโดยตรง

เนื่องจากตารางนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาจากข้อมูลสถิติของตลาดค้าส่งกลางมหานครโตเกียว สำหรับพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากโตเกียวจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อย นอกจากนี้ ปริมาณการหมุนเวียนสินค้าอาจแตกต่างกันออกไปตามอิทธิพลของสภาพอากาศ จึงโปรดใช้ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
※ แหล่งอ้างอิง : ตลาดค้าส่งกลางมหานครโตเกียว (ข้อมูลสถิติของตลาด : ปีเฮเซที่ 24 - 48)